Có 1 kết quả:

hùng dũng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ, không biết sợ.

Một số bài thơ có sử dụng