Có 1 kết quả:

hùng hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ dày dặn, ý nói nhiều và mạnh.