Có 1 kết quả:

hùng hồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ mà trôi chảy ( chỉ về văn chương hoặc ngôn ngữ ).