Có 1 kết quả:

hùng anh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài sức hơn người, làm được việc lớn.

Một số bài thơ có sử dụng