Có 1 kết quả:

hùng hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cọp mạnh mẽ. Chỉ dáng điệu dữ dội.