Có 1 kết quả:

hùng trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một vùng. Người tài giỏi trong vùng.