Có 1 kết quả:

nhã sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nhã nhân 雅人.