Có 1 kết quả:

nhã bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng bước đi chậm rãi khoan thai.