Có 1 kết quả:

nhã ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói thanh cao.

Một số bài thơ có sử dụng