Có 1 kết quả:

tập đoàn

1/1

tập đoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tập đoàn