Có 1 kết quả:

tập đoàn

1/1

tập đoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tập đoàn

Từ điển trích dẫn

1. Đoàn thể tổ chức cùng nhau hành động để đạt một một đích nhất định.
2. Chỉ đơn vị xã hội: cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, v.v. ◎Như: “tập đoàn cấu mãi lực” 集團購買力.