Có 1 kết quả:

tập quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom hết quyền hạn trong nước vào tay một người hoặc một nhóm người.