Có 1 kết quả:

tập sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom hết của cải cá nhân, làm thành của cải chung của quốc gia.