Có 1 kết quả:

tập đế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chữ nhà Phật, là một đế trong “tứ đế” 四諦 (khổ, tập, diệt, đạo). “Tập đế” 集諦 là nguyên nhân sinh ra khổ.