Có 1 kết quả:

tập trấn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thành thị. § Khu dân cư nhỏ hơn huyện.