Có 1 kết quả:

trĩ môi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con Trĩ nuôi làm chim mồi, để dụ các con trĩ khác.