Có 1 kết quả:

tuy nhiên

1/1

tuy nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuy nhiên, mặc dù vậy

Từ điển trích dẫn

1. Nhưng mà, nhưng lại. § Cũng như “đãn thị” 但是, “nhiên nhi” 然而. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tuy nhiên, văn danh bất như kiến diện, không trường liễu nhất cá hảo mô dạng nhi, cánh thị cá một dược tính đích bạo trúc, chỉ hảo trang hoảng tử bãi” 雖然聞名不如見面, 空長了一個好模樣兒, 竟是沒藥性的炮仗, 只好裝幌子罷了, 倒比我還發訕怕羞 (Đệ thất thập thất hồi) Nhưng mà, nghe tiếng không bằng gặp mặt, trông dáng người đẹp thế này, mà lại là cái xác pháo rỗng ruột, chỉ có cái mã ngoài tốt đẹp thôi.
2. Mặc dù, dù cho. § Cũng như “tức sử” 即使, “túng nhiên” 縱然. ◇Vu Hộc 于鵠: “Tuy nhiên tại thành thị, Hoàn đắc tự tiều ngư” 雖然在城市, 還得似樵漁 (Đề lân cư 題鄰居).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc dù vậy. Nhưng mà.

Một số bài thơ có sử dụng