Có 1 kết quả:

song thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, tương truyền là ngày hàng năm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau.