Có 1 kết quả:

song đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cặp dao. Hai cây đao.

Một số bài thơ có sử dụng