Có 1 kết quả:

song kiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cặp gươm. Hai thanh gươm giống nhau.

Một số bài thơ có sử dụng