Có 1 kết quả:

song thập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày 10 tháng 10, kỉ niệm cách mệnh Trung Hoa, khai sáng nền Trung Hoa Dân quốc.

Một số bài thơ có sử dụng