Có 1 kết quả:

song đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cha và mẹ ( Thông đường và Huyền đường ).