Có 1 kết quả:

song sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ sinh đôi.