Có 1 kết quả:

song bào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ sinh đôi.