Có 1 kết quả:

song diệp cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại máy bay có hai lớp cánh.