Có 1 kết quả:

song thân

1/1

song thân

phồn thể

Từ điển phổ thông

cha mẹ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai người sinh ra mình, tức cha mẹ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Rồi sau sinh sự thế nào, truy nguyên chẳng khỏi luỵ vào song thân «.

Một số bài thơ có sử dụng