Có 1 kết quả:

song ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai người ngồi uống trà, uống rượu với nhau.