Có 1 kết quả:

song mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cặp ngựa — Xe do hai ngựa kéo.

Một số bài thơ có sử dụng