Có 1 kết quả:

song hồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nấm mồ chôn chung hai vợ chồng.