Có 1 kết quả:

song loan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kiệu do hai người khiêng.

Một số bài thơ có sử dụng