Có 1 kết quả:

sồ nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấu thơ non nớt, chưa biết gì — Đứa trẻ thơ.