Có 1 kết quả:

sồ hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật mới được chế tạo sơ sài cho thành hình, mà chưa hoàn tất.