Có 1 kết quả:

tạp trở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bàn nhỏ, bày các món ăn lặt vặt — Sách ghi chép chuyện lặt vặt.