Có 1 kết quả:

tạp kịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuồng hát lặt vặt, không ra sự tích gì.