Có 1 kết quả:

tạp hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm vợ chồng lộn bậy, không phân biệt họ hàng hoặc thân sơ.