Có 1 kết quả:

tạp xứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất có đủ hàng người từ khắp nơi tới cư ngụ.

Một số bài thơ có sử dụng