Có 1 kết quả:

tạp tụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc thưa kiện lặt vặt.