Có 1 kết quả:

tạp thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ tư tưởng lặt vặt đem phổ biến, không dùng gì được — Chỉ chung học thuyết của nhiều học giả, nhiều tư tưởng gia khác nhau.