Có 1 kết quả:

tạp chất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẫn lộn, không thuần một thứ.