Có 1 kết quả:

kê quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mào gà. Mồng gà.