Có 1 kết quả:

kê manh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quáng gà, một bệnh về mắt.