Có 1 kết quả:

kê đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu gà, miếng ăn ngon ( đầu gà má lợn ).

Một số bài thơ có sử dụng