Có 1 kết quả:

kê đầu nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ núm vú đàn bà.