Có 2 kết quả:

li kìly kỳ

1/2

li kì

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạ lùng không thể đoán trước.

Một số bài thơ có sử dụng

ly kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ly kỳ

Một số bài thơ có sử dụng