Có 1 kết quả:

li hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rời bỏ nhau. Không là vợ chồng với nhau nữa.