Có 2 kết quả:

li giánly gián

1/2

li gián

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia lìa ngăn cách đôi bên.

Một số bài thơ có sử dụng

ly gián

phồn thể

Từ điển phổ thông

ly gián, làm nghi ngờ chia rẽ nhau

Một số bài thơ có sử dụng