Có 1 kết quả:

ly gián

1/1

ly gián

giản thể

Từ điển phổ thông

ly gián, làm nghi ngờ chia rẽ nhau