Có 1 kết quả:

nan trung chi nan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khó trong những cái khó, ý nói cực kì khó khăn.