Có 1 kết quả:

nan sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt khó khăn, có dáng miễn cưỡng.