Có 1 kết quả:

nan giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khó cởi gỡ ra, chỉ công việc khó sắp đặt cho êm đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng